09302023Σαβ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 19:08

ΚΑΡΤ: Προμήθεια ελαστικών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΟΜΑΕ προσκαλεί κατασκευαστές ελαστικών καρτ, μέσω των νομικών ή φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν στην Ελλάδα, σε διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών καρτ που θα χρησιμοποιηθούν στους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Καρτ για το έτος 2016.
Τα ελαστικά που θα επιλεγούν ανά κατηγορία θα χρησιμοποιηθούν κατά αποκλειστικότητα από τους αγωνιζομένους σε όλους τους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Karting για το έτος 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία της ΟΜΑΕ που βρίσκονται στη διεύθυνση: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών -ΟΑΚΑ, Ποδηλατοδρόμιο (Α΄ Επίπεδο), Λ. Κηφισίας 37 -15123 Μαρούσι, το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 10/2/2016 και ώρα 16:00. Πέρα από αυτή την ημερομηνία και ώρα, καμία προσφορά δε θα γίνει δεκτή. 

Οι προσφορές πρέπει να φέρουν με ευκρίνεια πάνω τους την επωνυμία του νομικού ή φυσικού προσώπου που τις καταθέτει, τη διεύθυνση της έδρας του καθώς και την ένδειξη "Προσφορά για το Διαγωνισμό Ελαστικών Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Karting 2016".

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ελαστικά slick για την κατηγορία ΜΙΝΙ 60
Ελαστικά slick για την κατηγορία JUNIOR
Ελαστικά slick για την κατηγορία SENIOR
Ελαστικά slick για την κατηγορία CLUB
Ελαστικά slick για την κατηγορία ΚΖ2
Ελαστικά βροχής για την κατηγορία ΜΙΝΙ 60
Ελαστικά βροχής για τις κατηγορίες JUNIOR, SENIOR, CLUB, ΚΖ2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Ελαστικά slick για την κατηγορία ΜΙΝΙ 60
Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.00 - 5 
Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 5.00 - 5
Ελαστικά slick για την κατηγορία JUNIOR
CIK FIA 2014-2016 homologated, classification Option F
Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.50 ή 4.60 - 5
Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 7.10 - 5
Ελαστικά slick για την κατηγορία SENIOR
CIK FIA 2014-2016 homologated, classification Option F
Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.50 ή 4.60 - 5
Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 7.10 - 5 
Ελαστικά slick για την κατηγορία CLUB
Shore hardness 55 – 65 (προδιαγραφές κατασκευαστή)
Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.50 ή 4.60 - 5
Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 7.10 - 5  
Ελαστικά slick για την κατηγορία ΚΖ2
CIK FIA 2014-2016 homologated, classification Prime Z
Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.50 ή 4.60 - 5
Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 7.10 - 5
Ελαστικά βροχής για την κατηγορία ΜΙΝΙ 60
Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.00 - 5
Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 5.00 - 5
Ελαστικά βροχής για τις κατηγορίες JUNIOR, SENIOR, CLUB, ΚΖ2
CIK FIA 2014-2016 homologated
Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.20 ή 4.50 - 5 
Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 6.00 ή 6.50 - 5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
•    Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των κατηγοριών, είτε για μέρος αυτών
•    Οι προσφορές πρέπει να προσδιορίζουν τις κατηγορίες στις οποίες αναφέρονται με τα ίδια ονόματα που υπάρχουν στο παρόν κείμενο 
•    Οι προσφορές θα πρέπει ανά κατηγορία να έχουν μια τιμή που θα αναφέρεται σε σετ ελαστικών (δυο μπροστά και δυο πίσω ελαστικά), μια τιμή για μεμονωμένο μπροστά ελαστικό και μια τιμή για μεμονωμένο πίσω ελαστικό 
•    Οι τιμές θα πρέπει να είναι τελικές, δηλαδή να συμπεριλαμβάνουν κάθε είδους φόρους, τέλη, ΦΠΑ, μεταφορικά, δασμούς εισαγωγής και οποιαδήποτε άλλη πιθανή επιβάρυνση
•    Οι τιμές θα αναφέρονται για αγορά των ελαστικών από αγωνιζόμενους στον τόπο τέλεσης του αγώνα.  Εκτός αγωνιστικών διοργανώσεων και στην έδρα του προμηθευτή και με την ίδια τιμή 
•    Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να σχετίσουν τις προσφερόμενες τιμές με οποιασδήποτε μορφής προϋπόθεση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
•    Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από τα μέλη της επιτροπής karting της ΟΜΑΕ και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της ΟΜΑΕ, δικηγόρο κ. Ιωάννη Μεσημέρη και σε περίπτωση κωλύματος από άλλο νομικό που θα  ορίσει το ΔΣ της ΟΜΑΕ. 
•    Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή αξιολόγησης της ΟΜΑΕ αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους
•    Οι προσφορές δε θα αξιολογηθούν αποκλειστικά με βάση την τιμή. Η αξιολόγηση θα γίνει βάση της τιμής των προϊόντων, της καταλληλόλητας των προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία  λαμβανομένης υπόψη της μέχρι σήμερα παρουσίας του ελαστικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,  τις πρόσθετες παροχές των ενδιαφερομένων προς τους αγωνιζομένους και την ΟΜΑΕ και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών 
•    Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι προσφορές θα εγκριθούν, θα κληθούν άμεσα να υπογράψουν με την ΟΜΑΕ σύμβαση προμήθειας και θα αναφέρονται στο παρόν κείμενο σαν προμηθευτές
•    Η υποχρέωση της ΟΜΑΕ περιορίζεται στην αποκλειστική χρήση των ελαστικών για τις κατηγορίες του πανελληνίου πρωταθλήματος karting που αναφέρονται στο παρόν κείμενο
•    Η ΟΜΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τη σύμβαση προμήθειας σε περίπτωση που προκηρυχτούν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα επιπλέον κατηγορίες  από αυτές που αναφέρονται στο παρόν κείμενο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
•    Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν έως 1/3/2016 επαρκές στοκ από όλα τα ελαστικά που επιλέχτηκαν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων
•    Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν επαρκή φυσική παρουσία σε όλους τους αγώνες του πανελλήνιου πρωταθλήματος karting ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων 
•    Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν την τεχνική δυνατότητα και τα κατάλληλα όργανα ώστε να συνδράμουν τη διοργάνωση σε σχέση με τον έλεγχο για την εγκυρότητα και καταλληλόλητα των ελαστικών σε όλους τους αγώνες του πανελλήνιου πρωταθλήματος karting 
•    Οι προμηθευτές θα πρέπει κατά τη διάρκεια της χρονιάς να διατηρούν επαρκές στοκ ελαστικών ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων τόσο κατά τους αγώνες του πανελλήνιου πρωταθλήματος karting όσο και για τις προπονήσεις τους 
•    Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν έως 1/3/2016 στην ΟΜΑΕ ένα μπροστά και ένα πίσω ελαστικό σαν δείγμα αναφοράς

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
•    Με την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας με την ΟΜΑΕ οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τραπέζης 3.000 ευρώ    
•    Γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων προς  διευκόλυνση των προμηθευτών
•    Άλλης μορφής εγγύησης θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση από  την επιτροπή και εάν εξασφαλίζει τα συμφέροντα αγωνιζομένων και Ομοσπονδίας θα γίνεται δεκτή
•    Η εγγυητική επιστολή ή άλλης μορφής εγγύηση θα επιστραφεί με τη λήξη της συμβάσεως που θα υπογράφει
•    Η ΟΜΑΕ έχει την ευχέρεια να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο της εγγύησης σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί σε κάποια από τις υποχρεώσεις του, όπως επίσης και   να  αναζητήσει κάθε θετική ζημία την οποία θα υποστούν οι αθλητές από την μη προσήκουσα εκτέλεση της υποχρέωσης του προμηθευτή (όπως π.χ. διαφορά τιμής αγοράς κ.λ.π.)

Last modified on Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 14:44