12072019Σαβ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

ΑΣΕΑΔ

ΑΣΕΑΔ (5)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 / 29-6-2018
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

[........................]

Του προσφεύγοντος: Θεόδωρου Δελαγραμμάτικα, κατοίκου Ασπροπύργου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Πέππα.
Της καθ’ ης η προσφυγή: Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Ζορμπά.
Της προσθέτως παρεμβαίνουσας υπέρ της καθ’ ης: Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.)

[........................]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την προσφυγή και δέχεται την πρόσθετη παρέμβαση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του κατ’ άρθρο 36 του ν. 2725/1999 ειδικού λογαριασμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε στο Μαρούσι στις 7 Μαΐου 2018 και δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο στις 29 Ιουνίου 2018.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66 / 29-6-2018
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

[................................]

Των προσφευγόντων: 1) Παναγιώτας Δελαγραμμάτικα, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου αριθ. 56) και 2) Παρασκευά Τασιόπουλου, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής (οδός Βεροίας αριθ.36), οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Πέππα.
Της καθ’ ης η προσφυγή: Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Ζορμπά.
Της προσθέτως παρεμβαίνουσας υπέρ της καθ’ ης: Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.)

[................................]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την προσφυγή και απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση ως προς την πρώτη προσφεύγουσα.
Μεταρρυθμίζει την προσβαλλόμενη απόφαση της Ε.ΦΙ.Π. με αριθμό 2/2018 ως προς την επιβληθείσα σε βάρος της πρώτης προσφεύγουσας ποινή, την οποία περιορίζει σε στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας δέκα (10) μηνών με αναστολή τριών (3) ετών.
Απορρίπτει την προσφυγή και δέχεται την πρόσθετη παρέμβαση κατά τα λοιπά.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στους προσφεύγοντες.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 7 Μαΐου 2018 και δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο στις 29 Ιουνίου 2018.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) εξέδωσε την ακόλουθη απόφασή του επί της προσφυγής του αθλητή Ιωάννη Καλαϊτζιάν:

Δικάζει ερήμην της καθής η κρινόμενη προσφυγή.
Δέχεται την προσφυγή.
Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 22 από 18/7/2018 απόφαση του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων της Ο.Μ.Α.Ε. και διατηρεί σε ισχύ την υπ’ αριθμ. 3/22.5.2018 απόφαση των Αγωνοδικών του αγώνα Ανάβαση Κύμης 19-20/5/2018.
Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στo Mαρούσι, την 15-11-2018 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο την 22-11-2018.

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΦΑΚΗ           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ

                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                      ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017 16:08

ΑΣΕΑΔ: Απόφαση υποθέσεως Λιβέρη

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) εξέδωσε την ακόλουθη απόφασή του επί της προσφυγής του αθλητή Ιωάννη Λιβέρη:

«Επί της από 7-7-2017 προσφυγής του Ιωάννη Λιβέρη αθλητή Κάρτ και των γονέων αυτού ως ασκούντων την γονική μέριμνα, η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) και εστρέφετο εναντίον της ΟΜΑΕ γιά την ακύρωση της από 7-7-2017 απάντησης της ΕΠΑ και της με αριθμό 3/12-3-2017 αποφάσεως των Αγωνοδικών του 1ου αγώνα ROTAX MAX CHALLENGE κατηγορία Junior Max, εκδόθηκε η με αριθμό 74/2-11-2017 απόφαση του ΑΣΕΑΔ, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή κρίθηκε ότι τηρήθηκαν οι ισχύοντες κανονισμοί εκ μέρους των Αγωνοδικών του αγώνα και ότι η προσβαλλόμενη πράξη της ΕΠΑ δεν αποτελεί εκτελεστή προβλεπόμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς πράξη, αλλά έχει απλό βεβαιωτικό χαρακτήρα ως απάντηση σε επιστολή διαμαρτυρίας του αθλητή, καθώς επίσης ότι «…η ΕΠΑ δεν έχει αρμοδιότητα επί της πειθαρχικής διαδικασίας, πέραν των Αγωνοδικών, του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων και του παρόντος Συμβουλίου…».
Έτσι το ΑΣΕΑΔ έκρινε ότι πρέπει να απορριφθεί η προσφυγή στο σύνολό της και να καταπέσει το παράβολο στον ειδικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017 16:04

ΑΣΕΑΔ: Απόφαση υποθέσεως Καφαντάρη

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) εξέδωσε την ακόλουθη απόφασή του επί της προσφυγής του αθλητή Γεωργίου Καφαντάρη:

«Επί της από 22-5-2017 προσφυγής του Αναστασίου Καφαντάρη, γονέα του αθλητή κάρτ Γεωργίου Καφαντάρη, η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) και εστρέφετο εναντίον της ΟΜΑΕ γιά την ακύρωση της με αριθμό 16/12-5-2017 απόφασης του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων της ΟΜΑΕ, εκδόθηκε η με αριθμό 72/8-8-2017 απόφαση του ΑΣΕΑΔ, με την οποία και γιά τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή κρίθηκε ότι εκ μέρους των Αγωνοδικών του αγώνα και των εν γένει οργάνων της ΟΜΑΕ και ΕΠΑ τηρήθηκαν οι ψηφισθέντες από την Γ.Σ. των μελών της ΟΜΑΕ κανονισμοί και ως εκ τούτου το ΑΣΕΑΔ έκρινε ότι πρέπει να απορριφθούν οι πέντε λόγοι της προσφυγής και κατ΄ επέκταση η ασκηθείσα προσφυγή στο σύνολό της και να καταπέσει το παράβολο στον ειδικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»