12102019Τρι
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Παρασκευή, 05 Μαϊος 2017 11:30

ΕΔΕ: Υπόθεση Μάριου Ηλιόπουλου

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΜΑΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Την 04-05-2017 και ώρα 19:30 στα γραφεία της ΟΜΑΕ συνήλθε η Eπιτροπή Eφέσεων της ΟΜΑΕ, αποτελουμένη από τα μέλη αυτής Α. Σαραντόπουλο και Δ. Βερούτη και τον Προεδρεύοντα Ν. Μαλανδράκη.
Στην συνέχεια προσήλθε ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής ο εκκαλών Μάριος Ηλιόπουλος, όπου προφορικώς ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της εφέσεώς του.
Σχετικά με το παραδεκτό της εφέσεως του αγωνιζόμενου με τον αριθμό συμμετοχής 89 Μάριου Ηλιόπουλου στην ανάβαση Ριτσώνας της 08-09/04/2017, η οποία κατατέθηκε την 10-04-2017 με αριθμό πρωτ. ΟΜΑΕ 479/10-04-2017, αποφασίζεται να γίνει δεκτό διότι ο εκκαλών κατέθεσε εγγράφως την πρόθεση εφέσεως επί του εγγράφου της αποφάσεως των Αγωνοδικών, ευθύς αμέσως του κοινοποιήθηκε η απόφαση και έλαβε γνώση και συγκεκριμένα την 08-04-2017 και ώρα 12:53.
Την 10-04-2017 κατεβλήθη και το παράβολο εφέσεως ποσού 780 ευρώ, όπως πιστοποιείται και από την απόδειξη είσπραξης με αριθμό 2170/10-04-2017 της ΟΜΑΕ, και την αυτή ημέρα κατέθεσε και το έγγραφο της ανωτέρω αναφερθείσης εφέσεως.
Το σκεπτικό της Επιτροπής Εφέσεων, σχετικά με τους λόγους εφέσεως, είναι το παρακάτω:
Το άρθρο 6 παράγραφος 3 περίπτωση β’ του Γενικού Κανονισμού Αγώνων Αναβάσεων 2017 ρητώς προβλέπει ότι “ο αγωνιζόμενος όμως μπορεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο που δήλωσε με άλλο της ίδιας ομάδας και κλάσης μέχρι τον αρχικό τεχνικό έλεγχο”.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εσφαλμένως απεφάσισαν οι Αγωνοδίκες την απαγόρευση της συμμετοχής του εκκαλούντος με αγωνιστικό όχημα που δεν ανήκε στην αρχικώς δηλωθείσα Ομάδα και Κλάση FST αλλά στην Ομάδα και Κλάση FSA, διότι η δήλωση της αλλαγής οχήματος εμπίπτει στην εφαρμογή της περιπτώσεως γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού Αγώνων Αναβάσεων 2017.
Επιπροσθέτως το όχημα που αντικατέστησε το αρχικώς δηλωθέν σαφώς ήταν υποδεέστερο του δηλωθέντος για τον συγκεκριμένο αγώνα και ουδόλως ο εκκαλών πλεονεκτούσε έναντι των συναθλητών του.

Επομένως ομόφωνα

γίνεται δεκτή για ουσιαστικούς λόγους η ασκηθείσα έφεση
που εξετάσθηκε στην παρούσα συνεδρίαση και
επικυρώνεται η βαθμολογία του εκκαλούντος για τον συγκεκριμένο αγώνα,
το δε παράβολο εφέσεως καταπίπτει σε ποσοστό 20 % υπέρ της ΟΜΑΕ
και το υπόλοιπο του 80 % του παραβόλου επιστρέφεται στον εκκαλούντα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ
                             Ν. Μαλανδράκης             Α. Σαραντόπουλος Δ. Βερούτης

Last modified on Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 10:40