12102019Τρι
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Παρασκευή, 05 Μαϊος 2017 11:23

ΕΔΕ: Υπόθεση Γεώργιου Καφαντάρη

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ


Την 04-05-2017 και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΟΜΑΕ συνήλθε η Επιτροπή Εφέσεων της ΟΜΑΕ, αποτελουμένη από τα μέλη αυτής Α. Σαραντόπουλο και Δ. Βερούτη και τον Προεδρεύοντα Ν. Μαλανδράκη.
Κατά τη συζήτηση της εφέσεως του αγωνιζόμενου με τον αριθμό συμμετοχής 19 Γεωργίου Καφαντάρη στο 1° RMC της 12-03-2017 προσήλθαν ο συνήγορός του, ο πατέρας του Α. Καφαντάρης και ο αρχιμηχανικός του.
Σχετικά με το παραδεκτό της εφέσεως του αγωνιζόμενου με τον αριθμό συμμετοχής 19 Γεωργίου Καφαντάρη στο 1° RMC της 12-03-2017 η οποία κατατέθηκε την 24-03-2017 με αριθμό πρωτ. ΟΜΑΕ 477/24-03-2017, αποφασίζεται να απορριφθεί διότι ο εκκαλών ενώ αρχικώς κατέθεσε εγγράφως την πρόθεση εφέσεως στις 12-03-2017 στην συνέχεια την ανακάλεσε λαμβάνοντας και το καταβληθέν παράβολο.
Τα ανωτέρω συνάγονται εξ εγγράφων ήτοι της αναφοράς της 13-03-2017 του τεχνικού εφόρου αλλά και του εγγράφου της 12-03-2017 όπου ο εκκαλών εν συνεχεία απέσυρε με την επισημείωση ΑΚΥΡΟ επ" αυτού.
Άπαντα τα ανωτέρω διασταυρώθησαν ως αληθή εκ της εξετάσεως του εκκαλούντος πατρός του αθλητού ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων ο οποίος επιβεβαίωσε την παρουσία του ενώπιον των Αγωνοδικών καθώς και του μάνατζερ του γιού του κ. Λαζαράκου, ο οποίος συνέταξε την τελικώς ανακληθείσα πρόθεση εφέσεως και με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώθηκαν πλήρως τα αναφερόμενα στην έγγραφο αναφορά γεγονότων της 13-03-2017.
Επομένως η Επιτροπή Εφέσεων δεν προβαίνει στην εξέταση της ουσίας της κατατεθείσης εφέσεως διότι κρίθηκε απαράδεκτη και εκπρόθεσμη η κατατεθείσα και κρινομένη έφεση.

Επομένως ομόφωνα
απορρίπτεται για τυπικούς λόγους η ασκηθείσα έφεση που εξετάσθηκε στην παρούσα συνεδρίαση
και
καταπίπτει το παράβολο υπέρ της ΟΜΑΕ.

Όλως εξαιρετικώς όμως στην παρούσα περίπτωση θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός της προσκομίσεως στην Επιτροπή Εφέσεων εκ μέρους της εκκαλούσης πλευράς σχετικού εγγράφου (ΣΧΕΤΙΚΟ 1) με τον τίτλο “Τεχνικοί Κανονισμοί 2017” όπου στις κατηγορίες αναφέρει μόνο τις ROTAX 125 JUNIOR MAX, ROTAX 125 MAX/MASTERS και ROTAX 125 MAX DD2/MASTERS, επιδιώκοντας να πείσει την Επιτροπή ότι η κατηγορία του εκκαλούντος ROTAX MICRO MAX δεν αναφέρεται και επομένως δεν καλύπτεται από τους τεχνικούς κανονισμούς και πολλώ μάλλον δεν επιβάλλεται ουδεμία ποινή.
Η επιτροπή προέβη άμεσα σε έλεγχο από τον επίσημο ιστότοπο της ΟΜΑΕ εκτύπωσε τον τεχνικό κανονισμό 2017 (ΣΧΕΤΙΚΟ 2) όπου επί λέξει αναφέρει τις κατηγορίες ROTAX MICRO MAX, ROTAX JUNIOR MAX, ROTAX SENIOR MAX, ROTAX SENIOR MAX MASTERS, ROTAX DD2 MAX, ROTAX DD2 MASTERS, ROTAX VIP SENIOR MAX, ROTAX VIP DD2 MAX, γεγονός το οποίο επικυρώνει την επιβληθείσα ποινή διότι καλύπτεται από τον Γ.Κ. καρτ στο άρθρο 17 παρ. 11 διότι η παράβαση ρητώς μνημονεύεται στον Γ. Κανονισμό ROTAX 2017 στο άρθρο 6, παράγραφο 12.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ
                            Ν. Μαλανδράκης                  Α. Σαραντόπουλος Δ. Βερούτης

Last modified on Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 11:39